Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 19/01/2020

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ TT&TT quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã