Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư