Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 14/11/2019

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước