Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22/01/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 

Số: ..../2019/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2019
   
DỰ THẢO 18
 

 

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công tích đến năm 2020, bao gồm:
1.    Sửa đổi Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018.”
2.    Sửa đổi Điều 3 như sau:
“Điều 3. Các nhiệm vụ, mức chuẩn hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông và mức hỗ trợ chi phí vận hành hạ tầng viễn thông
1. Các nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư thiết lập hạ tầng viễn thông:
a) Các doanh nghiệp viễn thông được hỗ trợ đầu tư thiết lập mở rộng hạ tầng viễn thông băng rộng nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông đến các xã trong Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
b) Doanh nghiệp viễn thông được lựa chọn hỗ trợ đầu tư thiết lập hệ thống truyền dẫn bằng vi ba số băng rộng đến các huyện đảo để cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng đến các xã đảo trong Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
c) Doanh nghiệp viễn thông được hỗ trợ triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm liên lạc an toàn, tin cậy trong việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho công cộng và cho chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.
2. Mức chuẩn hỗ trợ
Quy mô hạ tầng viễn thông băng rộng tại một xã là tổng số năng lực hạ tầng của tất cả doanh nghiệp viễn thông tại xã đó (mạng truyền dẫn băng rộng đến xã, mạng truy nhập cáp quang tại xã, số lượng trạm phát sóng di động tại xã). Mức chuẩn hỗ trợ là mức quy mô hạ tầng viễn thông mà nếu xã có quy mô thấp hơn sẽ được hỗ trợ đầu tư thiết lập hạ tầng.
a) Mức chuẩn hỗ trợ đối với mạng truyền dẫn cáp quang băng rộng đến xã là 3Gbps;
b) Mức chuẩn hỗ trợ đối với mạng truyền dẫn vi ba số băng rộng là 1,2Gbps.
c) Mức chuẩn hỗ trợ đối với mạng truy nhập cáp quang băng rộng:
- Đối với các xã miền núi, hải đảo: đảm bảo tất cả các cơ quan, tổ chức và 5% hộ gia đình được cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng;
- Đối với các xã đồng bằng: đảm bảo tất cả các cơ quan, tổ chức và 10% hộ gia đình được cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng.
d) Mức chuẩn hỗ trợ đối với mạng truy nhập băng rộng di động: Tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động băng rộng tại mỗi xã là 05 trạm.
.
.
.
.
.
 
Toàn văn nội dung Thông tư xem tại đây.