Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30/03/2020

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 14

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1091/BBCVT-VT Tổng cục Bưu điện Công văn điều hành Viễn thông V/v qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet. 27/06/2003
204/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Về việc cấp dải số thuê bao mạng điện thoại cố định 05/03/2002
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số TCN 68-163:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần cơ sở) 31/03/1997
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số: TCN 68-163A:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần chuyển giao tin báo - MTP) 31/03/1997
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành số TCN 68-163B:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần đối tượng sử dụng ISDN- ISUP) 31/03/1997
897/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành: Thiết bị vi ba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-156:1996; Thiết bị vi ba 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-158:1996 03/12/1996
897/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số : 68-160:1996 về Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng 03/12/1996
1613/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Tiêu chuẩn ngành TCN 68-153: 1995 về tiêu chuẩn kỹ thuật Cống, bể cáp và tủ đấu cáp. 26/12/1995
1035/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Ban hành Tiêu chuẩn ngành TCN 68-136: 1995 về Tổng đài điện tử PABX - Yêu cầu kỹ thuật 01/08/1995
1035/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông Ban hành tiêu chuẩn ngành về Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật. Mã số TCN 68 - 140 : 1995 01/08/1995