Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/10/2018

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Quyết định Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 05/10/2018 Ngày hết hạn 26/10/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Ngày bắt đầu 24/09/2018 Ngày hết hạn 24/11/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố và các chức danh công việc ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên website của Bộ TTTT

Ngày bắt đầu 13/09/2018 Ngày hết hạn 12/11/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Ngày bắt đầu 07/09/2018 Ngày hết hạn 07/11/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 06/09/2018 Ngày hết hạn 05/11/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ngày bắt đầu 01/09/2018 Ngày hết hạn 01/11/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo thông tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày bắt đầu 24/08/2018 Ngày hết hạn 25/10/2018


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý