Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18/09/2019

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

Xem cỡ chữ

ThutruongPhamHongHai-20160325.JPG

Họ và tên: Phạm Hồng Hải

Chức vụ:  Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 27/2/1960

Quê quán: Nam Trực - Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.36281999

E-mail: phhai@mic.gov.vn

 
- Phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng,  tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ  cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm Internet Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Lượt truy cập: 17255

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)