Đối tượng áp dụng

12/4/2017 10:38:00 AM


Điều 3.1.LQ.2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện hoạt động bưu chính tại Việt Nam.