Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/10/2020

Thông tin và truyền thông với nông thôn

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm

10 năm xây dựng nông thôn mới, nông dân Hải Phòng thu bình quân 55 triệu đồng/năm

(06/11/2019)

Đó là một phần kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 mà TP Hải Phòng đạt được bên cạnh hàng loạt kết quả khác góp phần thay đổi căn bản khu vực nông thôn trên địa bàn.

Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025

Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025

(10/10/2019)

 

Sáng ngày 5/11, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; Đề án giảm nghèo; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

 

 
Chương trình OCOP - giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới hiệu quả

Chương trình OCOP - giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới hiệu quả

(10/10/2019)

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Giữ

Giữ "hồn" quê trong xây dựng nông thôn mới

(10/10/2019)

Đồng Nai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Tuy còn nhiều điều phải hoàn thành để đạt được mục tiêu đề ra nhưng đích đến đã rất gần vì 100% đơn vị xã, huyện của Đồng Nai đều đạt chuẩn NTM.