Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Một cách tiếp cận cụ thể trong xây dựng nông thôn mới

(08/06/2015)
 GS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ), người nặng lòng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có bài viết, trong đó, ông nêu một cách tiếp cận cụ thể với chương trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.

Nông thôn mới: Tăng đầu tư, nâng cao hiệu quả đồng vốn

(08/06/2015)
Các địa phương kiến nghị cần tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Chung sức xây dựng nông thôn mới: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(31/12/2014)
Tỉnh An Giang phấn đấu đến cuối năm 2013 có 4 xã đạt 17 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và 14 xã đạt 15 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu này, nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực kêu gọi

Dự kiến cuối năm sẽ có 785 xã nông thôn mới

(31/12/2014)
Tính tới đầu tháng 9, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của cả nước là 512 xã, chiếm 5,8% tổng số xã. Dự kiến cuối năm nay sẽ có 785 xã đạt chuẩn (8,8%).