Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội nông dân huyện biên giới Mường Tè chung sức xây dựng NTM

30/11/2023 20:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tuy là huyện biên giới nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu nhưng Mường Tè đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để vượt khó xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những cố gắng đó thiết thực góp phần hiện đại hóa hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.


z40.jpg

 Để các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trở thành hoạt động thiết thực, hiệu quả đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác tuyên truyền, vận động được hội nông dân huyện Mường Tè xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng mô hình thực hiện các tiêu chí NTM.

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, các hội viên, nông dân đăng ký mô hình cụ thể, thiết thực như: Vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động nhà tài trợ, hội viên góp sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông hay hỗ trợ hội viên, nông dân xây nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh…

Để các cấp Hội có tài liệu và kiến thức tuyên truyền, những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường Tè cung cấp sổ tay tuyên truyền về xây dựng NTM cho 100% cơ sở Hội; tổ chức tập huấn, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền NTM cho hội viên thông qua sinh hoạt, tổ hội, họp bản, tuyên truyền miệng, phát tờ rơi.

Ông Lùng Văn Sáng, Chủ tịch hội nông dân huyện Mường Tè cho biết: Hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí NTM ở địa phương. Trong đó, huy động sức người, tiền của, động viên nhau cùng phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện NTM. Để nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước hiệu quả, các cấp Hội vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể, góp công sức xây dựng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", nông dân tích cực tham gia xây dựng đường giao thông liên bản, nội bản, công trình thủy lợi, thu gom xử lý rác thải.

Thông qua các hoạt động: Sinh hoạt chi, tổ hội, nhóm nông dân cùng sở thích, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", câu lạc bộ "Nông dân tham gia thực hiện KHHGD";  các chương trình tập huấn, cuộc thi, hoạt động văn hóa văn nghệ... Đồng thời, Hội phát hành các tài liệu: Cuốn "Thông tin Nông dân Lai Châu", trang thông tin điện tử hội nông dân tỉnh và các tài liệu tuyên truyền khác để đưa nhiều thông tin hữu ích tới các hội viên, nông dân. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, các cấp hội nông dân huyện Mường Tè đã tổ chức được 850 buổi tuyên truyền, với 51.000 lượt người tham gia.

Trong mấy năm gần đây, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền cơ sở, các ban ngành, vận động được trên 4.000 lượt hộ dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng một số công trình công cộng khác. Tiêu biểu như xã Mường Tè huy động được 16.070 ngày công, có 03 hộ hiến được 227,2 mét vuông đất; xã Bum Nưa huy động được 1.500 ngày công và có 245 hộ hiến 2.343 mét vuông đất; xã Thu Lũm huy động được 2.500 ngày công và có 9 hộ hiến được 500 mét vuông đất...

Hàng năm, Hội Nông dân huyện Mường Tè còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM như: Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức canh tác... Qua đó, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trong xây dựng NTM. Hiện, trên địa bàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM.

Hội Nông dân huyện Mường Tè còn phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn, hỗ trợ giúp đỡ nông dân về giống, vật tư, khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Phối hợp với các ngân hàng, nguồn vốn từ Quỹ Hội Nông dân để tạo kênh dẫn vốn cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi nhằm tạo phong trào thi đua rộng khắp trong nông dân. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Mường Tè còn vận động hội viên, nông dân xây dựng thiết chế văn hóa ở nông thôn, gắn xây dựng NTM với xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trong nông dân, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, học tập lẫn nhau.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 567

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)