Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Dự án đang triển khai

Dự án từ nguồn ngân sách nhà nước đang thực hiện năm 2016

(22/03/2016)

 Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự án đang thực hiện của Cục Viễn thông sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

(22/03/2016)

 Quyết định số 2533/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Viễn thông.