Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/01/2022

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

Để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”

(26/01/2022)

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(26/01/2022)

Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự vùng biên

Gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự vùng biên

(25/01/2022)

Nữ đảng viên KSor H’Blâm, dân tộc JRai là nữ già làng đầu tiên ở tỉnh Gia Lai, một tấm gương sáng trong phong trào giữ gìn an ninh ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông thuộc vùng biên giới tỉnh Gia Lai giáp với Campuchia.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(25/01/2022)

Ban Chỉ đạo 35 cần làm tốt hơn vai trò của mình, góp phần giúp tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp và lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, là một khối đoàn kết thống nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp để khơi dậy, phát huy nội lực cùng với nguồn lực của các nhà đầu tư, sự hỗ trợ của Trung ương để thúc đẩy tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển

Bảo vệ những giá trị cơ bản của chủ nghĩa Lênin

Bảo vệ những giá trị cơ bản của chủ nghĩa Lênin

(24/01/2022)
Lênin đã nâng tầm cao uy tín, vị thế, giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn của chủ nghĩa Mác; nêu tấm gương mẫu mực về sự trung thành, đổi mới sáng tạo trong kế thừa, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-hệ tư tưởng của giai cấp vô sản trong điều kiện lịch sử mới.