Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020

Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông