Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 12/08/2020

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 3600-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam