Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam