Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/07/2022

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”