Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến