Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ TTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025