Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Thông tư ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 81:2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”