Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/05/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nguyễn Văn Mười
Email:muoinv@gmail.com

 Tôi đồng ý với những nội dung nêu trong bản Dự thảo này. Chỉ xin nêu 2 đề nghị:

1. Bổ sung hướng dẫn mô tả một usecase cụ thể (bao gồm các transactions nào), vì tôi thấy đến giờ có đến 99% cán bộ lập dự toán chi phí phần mềm nội bộ bị nhầm lẫn usecase thành transaction. Giải quyết được vấn đề này mọi người sẽ không bao giờ thắc mắc tại sao có những usecase phức tạp lại có số transaction lên đến hơn 12 hoặc nhiều hơn nữa. (Thông thường nhiều lắm là tối đa đến 12 transaction)

2. Trong 2 bảng: Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệ và Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, cho phép được sử dụng số thập phân (sau dấu phẩy đến 1 chữ số), để có thể xác định chính xác hơn giá trị phần mềm.

Xin cảm ơn Quý Bộ!


- 11 tháng trước
Người gửi: Nguyễn Thành Trí
Email:tringuyen5190@gmail.com

 Về các nội dung cập nhật mới so với Công văn 2589/BTTTT-UDCNTT tôi hoàn toàn đồng ý. Nội dung dự thảo tôi thấy đã có hướng dẫn chi tiết và cập nhật phù hợp với xu thế hiện tại. Tuy nhiên tôi có thêm một số góp ý như sau:

1. Độ phức tạp usecase: Hiện tại chỉ phân ra 03 mức độ là hơi ít, vì trong thực tế có những usecase phức tạp đôi khi lên đến 20-30 giao tác nhưng vẫn tính bằng với usecase có 08 giao tác thì có thể sẽ tính toán không đầy chi phí phát triển phần mềm

2. Bổ sung thêm hướng dẫn hoặc ví dụ về giao tác và usecase. Trong thực tế hiện nay đang rất dễ nhầm lẫn trong việc này. Tôi lấy ví dụ như sau:

Chức năng thêm mới người dùng: Đây là usecase hay giao tác vì cái nào cũng thỏa mãn các tiêu chí

Trường hợp là usecase: thì gồm một tập hợp các giao tác sau: Xem form thông tin nhập, Nhập thông tin và nhận các phản hổi kiểm tra ràng buộc dữ liệu, Nhấn nút thêm và nhận kết quả thông báo thành công hay thất bại. Usecase này đáp ứng mục tiêu của người dùng là thêm người dùng mới

Trường hợp là giao tác: thì đây cũng có thể là giao tác của usecase quản lý người dùng.

Trên đây là một số góp ý.

Trân trọng !

 

 

- 11 tháng trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:         /QĐ-BTTTT
 
Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020
DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
          Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
          Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
          Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
          Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.
          Điều 3.Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục THH (100b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thành Hưng

 

* Xem toàn văn nội dung dự thảo Quyết định ban hành hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ, tại đây.