Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2015 - 2019 của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng"

Các ý kiến đóng góp

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm tình hình:
Trụ sở chính: Số 14 Quang Trung - Phường 9 - Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0263 3550576 - Fax: 0263 3550560
Địa chỉ trang tin điện tử: http://www.lamdongpost.vn
- Quá trình thành lập và phát triển: Bưu điện tỉnh Lâm Đồng được thành lập mới trên cơ sở thực hiện phương án chia tách Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh vào năm 2007 theo Quyết định số 561/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là tổ chức kinh tế, đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 39/QĐ-TCLĐ ngày 07/12/2007 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam); đến ngày 25/10/2016 được phê duyệt lại Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 226/QĐ-BĐVN của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
- Những đặc điểm chính của địa phương, đơn vị:
+ Điều kiện tự nhiên và xã hội: Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đóng chân trên địa bàn của một tỉnh miền núi thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, là tỉnh có địa hình phức tạp, đất rộng, dân cư phân bố không đều, giao thông đi lại khó khăn, một số vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp. Dân số khoảng trên 1,2 triệu người, bao gồm 34 dân tộc khác nhau, thu nhập bình quân của nhân dân trong tỉnh vẫn còn ở mức thấp so với mức bình quân chung của cả nước.
+ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng hiện có 13 đơn vị kinh tế trực thuộc (Bưu điện huyện, thành phố, Trung tâm) và khối Quản lý gồm 04 phòng chức năng; với tổng số 776 lao động, gồm 351 hợp đồng lao động và 425 lao động thuê khoán, trong đó có 512 lao động nữ (chiếm 66%).
+ Trình độ đội ngũ (tính theo lao động hợp đồng lao động): Trên Đại học 03 người (bằng 0,8%), Đại học, Cao đẳng 161 người (bằng 45,9%), Trung cấp 115 người (bằng 32,8%), sơ cấp và bổ túc, bồi dưỡng nghiệp vụ 72 người (bằng 20,5%).
+ Các tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng bộ Bưu điện tỉnh có 16 Chi bộ trực thuộc với tổng số 113 đảng viên (chiếm 32,2% trên tổng số CBCNV). Công đoàn Bưu điện tỉnh có 351 đoàn viên (chiếm tỷ lệ 100% công nhân viên chức lao động), sinh hoạt tại 14 Công đoàn cơ sở thành viên với 39 tổ Công đoàn trực thuộc. Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh có 100 đoàn viên (chiếm tỉ lệ 28,5% trên tổng số CBCNV), sinh hoạt tại 14 chi đoàn trực thuộc.    
+ Cơ sở vật chất: Tổng số vốn cố định 54,175 tỷ đồng, vốn lưu động 5,598 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn đầu tư của Ngành.
2. Chức năng nhiệm vụ: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng có chức năng chủ yếu là thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao và các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ Bưu chính dành riêng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty giao hàng năm, đảm bảo tốt công tác chất lượng theo quy định:
Giai đoạn 2015 - 2019, trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế, chính trị trên thế giới; thị trường kinh doanh các dịch vụ Bưu chính tiếp tục bị cạnh tranh quyết liệt bởi các nhà cung cấp trên thị trường..., đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và của Bưu điện tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua được các khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch được Ngành và địa phương giao.
Xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ và những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mà Ngành và đơn vị gặp phải trong trong quá trình phát triển, Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm tiết kiệm, sử dụng chi phí hợp lý, hiệu quả để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp trên mạng lưới, tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ lõi về Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối truyền thông, chú trọng phát triển đồng đều các dịch vụ, thực hiện đa dạng hóa các hình thức kinh doanh trên cơ sở tận dụng tốt các nguồn lực, đảm bảo an toàn và lợi ích trong kinh doanh. Bên cạnh thực hiện những chính sách phù hợp để giữ ổn định thị trường truyền thống, duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo toàn và phát triển thị phần các dịch vụ Bưu chính hiện có, Bưu điện tỉnh còn chú trọng nắm bắt, phát triển sâu, rộng các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời với việc tăng cường làm tốt công tác truyền thông, tiếp xúc, chăm sóc, giữ và phát triển khách hàng, quảng bá thương hiệu, đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ trên mạng lưới; đặc biệt quan tâm, chú trọng đến hiệu quả hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã để nắm giữ thị trường khu vực nông thôn, đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác bán hàng thông qua đội ngũ cộng tác viên tại các địa bàn, thường xuyên tổ chức các đợt ra quân bán hàng, truyền thông phát triển dịch vụ tại các điểm phục vụ trên mạng lưới, nhất là tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa nhằm đưa hình ảnh của Bưu điện đến với người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhằm duy trì tốt các mặt hoạt động, tạo sự phát triển ổn định, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện của địa phương trong việc đẩy mạnh cung cấp, phát triển các dịch vụ, nhất là các dịch vụ Hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh. Song song đó, đơn vị còn quan tâm, chú trọng đến việc tiếp cận, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để mở rộng, đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và tiếp tục đảm nhận việc cung cấp, triển khai thực hiện các dịch vụ Hành chính công theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đặc biệt trong năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa các cấp sang cho Bưu điện theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, được địa phương và các cấp đánh giá cao, tiếp tục tin tưởng cho mở rộng phạm vi tiếp nhận, cung ứng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh.
Quán triệt định hướng, chỉ đạo chung của Ngành, Bưu điện tỉnh đang tiếp tục tham gia triển khai thực hiện các chương trình, đề án lớn theo Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như: Chương trình an sinh xã hội nhằm góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước(theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng). Chương trình cải cách hành chính (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ v/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ v/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” (theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ),trong đó có dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” với mục tiêu phát triển nền tảng dữ liệu, tri thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam.
Ngoài việc duy trì tốt các dịch vụ hành chính công đã triển khai ổn định trong các năm trước như: Chi trả lương hưu, Bảo hiểm xã hội, trợ cấp Bảo trợ xã hội, chuyển phát Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, hồ sơ xây dựng, hồ sơ một cửa liên thông, hồ sơ Bảo hiểm xã hội; thu thập thông tin điều tra cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh…, Bưu điện tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch làm việc với các cơ quan chức năng và tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tiếp tục triển khai mở rộng, đảm nhận thực hiện các dịch vụ hành chính công mới mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, đơn vị như: Chuyển phát sổ Bảo hiểm xã hội, thu thuế, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chuyển phát hồ sơ đất đai… Hiện tại, Bưu điện tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện phương án để làm việc với các Sở, Ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm nhận thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho Người có công trên địa bàn tỉnh.  
Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn luôn quan tâm, chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược của Tổng công ty và đơn vị, nhất là với Trung tâm kinh doanh VNPT, Viễn thông tỉnh, MobiFone, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nộng dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn Lâm Đồng…; đồng thời tiếp tục rà soát, mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đối với công tác chất lượng, Bưu điện tỉnh luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện theo đúng quy định ở tất cả các khâu trong quy trình sản xuất, từ khâu chấp nhận, khai thác, vận chuyển đến khâu phát và cập nhật báo phát, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác chất lượng, đảm bảo tốt chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội; qua đó đã được khách hàng và chính quyền địa phương ghi nhận, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và sử dụng các dịch vụ do Bưu điện tỉnh cung cấp, đồng thời giao cho Bưu điện tỉnh tiếp tục đảm nhận thực hiện thêm một số dịch vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh.
Song song đó, Bưu điện tỉnh còn chú trọng đầu tư, nâng cấp, mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn, Bưu điện tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, tổ chức lại sản xuất, lao động tại tất cả các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng các dịch vụ Bưu chính công ích, đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Triển khai việc xã hội hoá trong vận chuyển Bưu chính bằng các phương tiện xã hội và rà soát, điều chỉnh lại các tuyến đường thư cho phù hợp, đảm bảo khớp nối hành trình, rút ngắn thời gian toàn trình của hàng hóa, bưu gửi, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác vận chuyển, phát và đảm bảo an toàn hàng hóa, bưu gửi. Tiếp tục duy trì tốt công tác 5S và hiệu quả của chương trình “Đổi mới Bưu cục, phong cách phục vụ của Giao dịch viên” để xây dựng được nhiều “Bưu cục kiểu mẫu và Giao dịch viên chuyên nghiệp”, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Tập trung khang trang, sửa chữa, đầu tư nâng cấp tất cả các điểm phục vụ trên mạng lưới, nhất là đối với hệ thống các điểm Bưu điện – Văn hóa xã. Mạng lưới của Bưu điện tỉnh hiện có 174 điểm phục vụ gồm: 43 Bưu cục cấp 1, cấp 2 và cấp 3; 114 Bưu điện – Văn hóa xã; 11 Đại lý Bưu điện; 06 thùng thư công cộng độc lập trải dài trên địa bàn toàn tỉnh. Sự phát triển của mạng Bưu chính trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn tại địa phương, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân, nâng cao dân trí, đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, các hoạt động chủ yếu:
ĐVT: Triệu đồng
TT
Chỉ tiêu
Kết quả thực hiện
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
1
Tổng doanh thu
118.500 (tăng 17% so với 2014)
166.189 (tăng 40% so với 2015)
220.200 (tăng 32% so với 2016)
313.866 (tăng 42% so với 2017)
329.864 (tăng 5% so với 2018)
2
Doanh thu tính lương
64.500 (tăng 0,5% so với 2014)
80.064 (tăng 24% so với 2015)
100.672 (tăng 25% so với 2016)
122.908 (tăng 22% so với 2017)
137.712 (tăng 12% so với 2018)
3
Lợi nhuận
1.900
(tăng 156% so với 2014)
2.294
(tăng 20% so với 2015)
2.628
(tăng 15% so với 2016)
943
(giảm 64% so với 2017)
19.900 (tăng 2.110% so với 2018)
3
Năng suất lao động/người/năm
218
(tăng 10% so với 2014)
271
(tăng 24% so với 2015)
335
(tăng 23% so với 2016)
403
(tăng 20% so với 2017)
413
(tăng 2,5% so với 2018)
5
Thu nhập bình quân/người/tháng
6,8
8,5
8,9
9,0
9,0
6
Nộp ngân sách
3.150
3.975
4.155
7.068
7.845
7
Đóng Bảo hiểm (Xã hội, Y tế, Thất nghiệp) cho người lao động
1.259
4.146
5.496
6.856
6.728
8
Các hoạt động xã hội, từ thiện
650
700
700
800
850
9
Sáng kiến (được công nhận từ cấp cơ sở trở lên)
38 SK
54 SK
34 SK
32 SK
31 SK
Ngoài ra, Bưu điện tỉnh còn luôn thực hiện tốt kỷ luật thông tin, báo cáo, thu nộp tài chính nộp về Tổng công ty theo đúng quy định.
Bưu điện tỉnh cam kết thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; nộp đúng, đủ các khoản thuế và các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước trong các năm tiếp theo.
2. Kết quả hoạt động các phong trào thi đua, hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất:
Quán triệt chỉ đạo của Ngành và địa phương về việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế, ngay từ đầu năm, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đề ra các mục tiêu và tiêu chí xét thi đua cụ thể, phù hợp để đánh giá đúng thực chất của vấn đề, đảm bảo sự công tâm, khách quan, khen thưởng xứng đáng, kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đảm bảo tính giáo dục, nêu gương, nhân điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực phấn đấu trong toàn thể đội ngũ, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Trong giai đoạn, Bưu điện tỉnh đã cụ thể hóa triển khai hiệu quả “Chương trình thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm” và các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát”, “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính công ích”, “Đổi mới hoạt động Bưu điện – Văn hóa xã”, “Sáng kiến, sáng tạo VNPost”, “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp” do Tổng công ty phát động đến tất cả các tổ chức, cá nhân người lao động. Song song đó, Bưu điện tỉnh cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 – 2020 theo định hướng, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh tiếp tục duy trì tốt phong trào “Bảng vàng thi đua” hàng tháng tại đơn vị và tổ chức phát động thêm nhiều đợt thi đua chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao như: Tiết kiệm chi phí; phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới; thúc đẩy kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính; đẩy mạnh hiệu quả các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát và Tài chính Bưu chính; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng; nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công... Các phong trào trên đã thu hút được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch chung của Bưu điện tỉnh. Qua các phong trào trên, hàng năm đều có hàng chục lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Tổng công ty và Bưu điện tỉnh biểu dương, khen thưởng.
Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tiếp tục duy trì tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hướng vào việc triển khai các giải pháp, sáng kiến thiết thực, gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Nhiều công trình của các tập thể và cá nhân trong Bưu điện tỉnh được áp dụng vào quản lý và sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 189 sáng kiến, giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh của các tập thể, cá nhân Bưu điện tỉnh tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của Tổng công ty từ năm 2015 đến 2019, trong đó có nhiều sáng kiến, giải pháp đạt giải cấp Tổng công ty. Tất cả giải pháp, sáng kiến này đã và đang phát huy tốt tác dụng, hiệu quả tại đơn vị như: Sử dụng phương tiện xe xã hội để vận chuyển Bưu gửi nội tỉnh và liên tỉnh; phát triển dịch vụ hàng nặng quốc tế; Sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phát triển khách hàng; Triển khai cấp đổi giấy phép lái xe lưu động; Đổi mới và phát triển kinh doanh hiệu quả tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Hợp lý hóa mạng vận chuyển đường thư cấp 3; Phát triển ứng dụng tìm kiếm thông tin người nhận bưu phẩm tại các Bưu cục phát; Xây dựng phương án cước đồng giá; Truyền thông, triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam…
3. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện:
- Phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp; tập trung mọi nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện trên mọi lĩnh vực hoạt động.
- Quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác tư tưởng nội bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đội ngũ, hướng vào mục tiêu chung. Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; vận động CBCNV, người lao động nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác được giao.
- Tập trung đầu tư, nâng cấp mạng lưới, đảm bảo tốt các điều kiện cho công tác kinh doanh, phục vụ. Kiểm tra, giám sát tốt tất cả các khâu trong quy trình sản xuất, duy trì và nâng cao công tác chất lượng trên mạng lưới, đảm bảo tốt nhất chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, đặc biệt chú trọng đến chất lượng các dịch vụ Bưu chính công ích.
- Rà soát, sắp xếp lại tổ chức sản xuất một cách khoa học, hợp lý; bố trí, sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động trên toàn mạng lưới. Quản lý tốt các nguồn chi, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an toàn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
-Triển khai hiệu quả công tác quản lý, điều hành kinh doanh tập trung tại Bưu điện tỉnh. Bổ sung, điều chỉnh và triển khai đồng bộ các cơ chế bán hàng, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh đối với tất cả các dịch vụ đang cung cấp trên mạng lưới, chú trọng đến các dịch vụ lõi về Bưu chính chuyển phát và các dịch vụ hành chính công theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; chú trọng triển khai mở rộng phạm vi tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ hành chính công tại tất cả các điểm phục vụ trên địa bàn theo đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và Tổng công ty.
- Đa dạng hóa công tác truyền thông phát triển dịch vụ và công tác tiếp xúc, chăm sóc, phát triển khách hàng. Triển khai tốt công tác kinh doanh, phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại tất cả các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên mạng lưới. Chú trọng xã hội hóa công tác bán hàng thông qua đội ngũ cộng tác viên tại các địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài ngành.
- Đổi mới, tạo bước chuyển đột phá về chất lượng công tác đào tạo. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt kế cận các cấp có đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chuẩn hóa đối với tất cả các chức danh lao động trên mạng lưới, đáp ứng tốt với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.  
-Duy trì ổn định hoạt động của hạ tầng mạng tin học, phủ kín việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Bưu điện tỉnh, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các chương trình phần mềm cụ thể, sát với thực tế.
- Đẩy mạnh thực chất, hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và nhân rộng điển hình trên toàn mạng lưới. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn thể đội ngũ hướng vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật đến toàn thể CBCNV, người lao động; kịp thời phát hiện và chủ động giải quyết dứt điểm các phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để dây dưa, kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp. Duy trì thường xuyên công tác 5S tại tất cả các trụ sở làm việc, điểm giao dịch, Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã, xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc tiện nghi, xanh - sạch - đẹp.
- Quán triệt, triển khai hiệu quả cẩm nang “Văn hóa doanh nghiệp” của Bưu điện Việt Nam đến toàn thể CBCNV, người lao động. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống nội quy, quy chế nội bộ của Bưu điện tỉnh. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Quan tâm, chăm lo thỏa đáng đến đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCNV, người lao động.
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng các chuyên đề cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn cơ quan trong mọi hoạt động, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực Bưu chính, phục vụ tốt cho công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác:
4.1. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Bưu điện tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các chức năng, đơn vị quán triệt, nghiên cứu kỹ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vận dụng vào thực tế hoạt động của đơn vị đạt kết quả tốt; yêu cầu mọi hoạt động của Doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật, đảm bảo tính pháp lý và bình đẳng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn quan tâm quán triệt đến toàn thể CBCNV, người lao động ý thức chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong giai đoạn 2013- 2017 toàn Bưu điện tỉnh không để xảy ra trường hợp nào vi phạm pháp luật, các mặt hoạt động được duy trì thực hiện tốt theo đúng quy định của Pháp luật.
  4.2. Thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN, đảm bảo an toàn cơ quan, Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, tạo dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp: Hàng năm Bưu điện tỉnh luôn quán triệt và thực hiện tốt các chế độ về bảo hộ lao động, lập kế hoạch triển khai tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tự vệ cơ quan và triển khai hiệu quả các phương án Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ quan, an toàn mạng lưới. Trong giai đoạn 2015- 2019, toàn Bưu điện tỉnh không để xảy ra trường hợp cháy nổ và mất an toàn lao động nào. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn chú trọng làm tốt công tác tạo dựng cảnh quan, môi trường làm việc tiện nghi, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lao động; chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết, thống nhất; xây dựng chuẩn mực trong quan hệ ứng xử, giao tiếp, làm việc để tạo dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp.
4.3. Thực hiện chế độ, chính sách với người lao động, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện:
Bưu điện tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV, người lao động; hàng năm đều đảm bảo cho 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ; tổ chức đo, kiểm tra vệ sinh môi trường tại tất cảc các đơn vị trực thuộc; tổ chức cho trên 30% CBCNV đi tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tiếp tục phối hợp với Viễn thông tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày truyền thống Ngành và hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc hưu trí hoạt động thường xuyên, đạt kết quả tốt.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015 – 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục nhận phụng dưỡng, chăm sóc 01 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ hàng tháng cho Anh hùng lao động Cil Múp Ha K’Riêng, vận động CBCNV đóng góp xây dựng 07 căn nhà tình nghĩa, 28 căn nhà tình thương; tham gia hiệu quả các hoạt động xóa nhà tạm, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo ở địa phương, hỗ trợ các đối tượng chính sách trong, ngoài Ngành; hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo thuộc xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc phát triển kinh tế theo các chương trình giảm nghèo của tỉnh. Các hoạt động trên của đơn vị đã góp phần chung vào công tác an sinh xã hội của địa phương, được địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
4.4. Kết quả hoạt động công tác Đảng: Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động, đặc biệt là đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung quán triệt, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ và các tổ chức các cấp tăng cường làm tốt công tác tư tưởng nội bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng người lao động hướng vào thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chung. Mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đều được quán triệt, triển khai đến tất cả các tổ chức và cán bộ, đảng viên, quần chúng người lao động, đảm bảo cho 100% cán bộ, đảng viên và trên 95% quần chúng người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp bằng nhiều hình thức. Đảng bộ chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc, chú trọng đến việc tăng cường, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ còn quán triệt, làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, là một trong những Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng, đi đầu trong các mặt hoạt động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Lâm Đồng, được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao. Ngoài ra, Đảng bộ cũng hết sức quan tâm đến việc lãnh chỉ đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả theo đúng Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động hướng vào thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Hàng năm, Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Lâm Đồng khen thưởng danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
4.5. Kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
- Tổ chức Công đoàn Bưu điện tỉnh tiếp tục được kiện toàn, khẳng định và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp cùng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị tổ chức tốt phong trào Công nhân viên chức - Lao động và phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực, nhiệt tình hưởng ứng tham gia đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, còn tích cực, chủ động tham gia vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của đơn vị. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia tốt các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện tại địa phương. Hàng năm, Công đoàn Bưu điện tỉnh luôn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”, được Công đoàn Ngành, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, biểu dương, khen thưởng nhiều hình thức.
- Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh cũng tiếp tục phát huy được sức trẻ của mình trong mọi hoạt động; xung kích, tình nguyện đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: Khang trang, hỗ trợ đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tại các điểm Bưu điện-Văn hóa xã, nhất là trong công tác kinh doanh, phục vụ; Xây dựng các Bưu cục thanh niên, Bưu cục kiểu mẫu; Tổ chức các “Ngày hội bán hàng” tại các điểm phục vụ trên mạng lưới... Bên cạnh đó, còn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác”, triển khai và tham gia tốt các hoạt động, các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí…, đi đầu trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối Doanh nghiệp tại địa phương cũng như các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện và các hoạt động tình nguyện, cộng đồng… Hàng năm, Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh luôn đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”, được Đoàn cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng nhiều hình thức.
III- CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận; cơ quan ban hành Quyết định
2010
Cờ thi đua của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam
Quyết định số 2244/QĐ-VNPTTĐTT ngày 24/12/2010 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
2011
Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 2385/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2012
Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 23/QĐ-BTTTT ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2015
Tập thể lao động xuất sắc
Quyết định số 277/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 08/12/2015 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 2348/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2016
Tập thể lao động xuất sắc
Quyết định số 308/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày    06/12/2016 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ Thi đua của Chính phủ
Quyết định số 2490/QĐ-TTg ngày    21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cờ Thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày    16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
2017
Tập thể lao động xuất sắc
Quyết định số 176/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 11/12/2017 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 2371/QĐ-BTTTT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2018
Tập thể lao động xuất sắc
Quyết định số 226/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 03/12/2018 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày    11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2019
Tập thể lao động xuất sắc
Quyết định số 202/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/12/2019 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
        2. Hình thức khen thưởng:
Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành Quyết định
2009
Huân chương Độc lập hạng Ba giai đoạn 2005 - 2009
Quyết định số 1108/QĐ-CTN ngày 27/7/2010 của Chủ tịch nước
2012
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2012
Quyết định số 2362/QĐ-TTg ngày 12/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2013
Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Quyết định số 648/QĐ-BĐVN ngày 18/12/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Bằng khen của Chính phủ về thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2013
Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 13/5/20 13 của Thủ tướng Chính phủ
2014
Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2014
Quyết định số 1859/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2015
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định số 814/QĐ-TTg ngày 14/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Quyết định số 7572/QĐ-BCA-V28 ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an
Giấy khen của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Quyết định số 41/QĐ-ATLĐ ngày 10/3/2016 của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
2017
Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ
Quyết định số 49/QĐ-ATLĐ ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
2018
Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
2019
Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Quyết định số 203/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 02/12/2019 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
          - Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2019.
          - Công đoàn Bưu điện tỉnh đạt “Vững mạnh xuất sắc” 05 năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2019.
- Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh đạt “Vững mạnh xuất sắc” 05 năm liên tục từ năm 2015 đến năm 2019.
          Trên đây thành tích đạt được qua các mặt hoạt động của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2019, Bưu điện tỉnh xin được báo cáo và mong nhận được sự quan tâm, xét duyệt của các cấp./.