Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2015 - 2019 của ông Nguyễn Hữu Hiền, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam"

Các ý kiến đóng góp

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên :NGUYỄN HỮU HIỀN
- Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1961                              Giới tính: Nam
- Quê quán: Phường Mai Dịch-Quận Cầu Giấy- Hà nội
- Trú quán: 50 Hồ Tùng Mậu- Phường Mai Dịch-Quận Cầu Giấy- Hà nội
- Đơn vị công tác: Ban Kế hoạch đầu tư- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Trưởng ban Kế hoạch đầu tư, Bí thư chi bộ ban Kế hoạch đầu; ủy viên BCH Đảng Bộ Tổng công ty.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ Sư kinh tế thông tin
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
Với cương vị là trưởng ban Ban Kế hoạch đầu tư, chiu trách nhiệm chung về kết quả hoạt động của Ban và trực tiếp chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực, trong giai đoạn 2015 - 2019 đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ ban của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, và Ban Ban Kế hoạch đầu tư đã hoàn thành cơ bản các chương trình công tác của giai đoạn năm 2015 - 2019 do Lãnh đạo Tổng công ty giao cho. Các nội dung, công việc chủ yếu của Ban và các lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo điều hành đã có các kết quả, có đóng góp nhất định vào những kết quả chung của Tổng công ty trong giai đoạn 2015 - 2019.
Trong giai đoạn này ngoài việc chịu trách nhiệm chung về kết quả hoạt động của Ban, từ năm 2015 đến năm 2019 tôi trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực kế hoạch kinh doanh.
2. Thành tích đạt được của cá nhân
2.1 Công tác chuyên môn
2.1.1 Công tác điều hành trực tiếp
2.1.1.2 Công tác kế hoạch, kinh doanh
     Kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty là một trong những nội dung quan trọng, trực tiếp quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Tổng công ty. Tôi đã phối hợp với các Ban chức năng hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh 2015 - 2019, rà soát việc triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị có kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thấp; Kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty đúng hướng được thể hiện qua việc các đơn vị đều hoàn thành kế hoạch kinh doanh Tổng công ty giao trong năm.
     Phối hợp với các ban chức năng nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý công tác kế hoạch của Tổng công ty. Đây là nội dung rất quan trọng, là sở cứ và tiền đề để Tổng công ty triển khai công tác kế hoạch xuyên suốt qua các năm, cũng như là yếu tố quan trọng trong việc vận hành công tác kế hoạch, góp phần cho việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch được thuận tiện, thành công.
     Tôi đã thực hiện chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ tại các Bưu điện tỉnh, thành phố. Chủ trì xây dựng chương trình hội nghị triển khai rà soát kế hoạch trên toàn mạng lưới (13 cụm kế hoạch) năm 2019.
     Thực hiện tham gia và đóng góp theo góc độ chuyên môn sâu vào một số chương trình, đề án và nhóm công tác của Tổng công ty như: chương trình triển khai mô hình kinh doanh Bưu điện Văn hóa xã đa dịch vụ; chương trình hỗ trợ tiền lương cho các Bưu điện huyện có điều kiện khó khăn trên cơ sở phụ cấp khu vực; hỗ trợ tiền lương khuyến khích kinh doanh cho một số tỉnh đã được Tổng công ty hỗ trợ triển khai các giải pháp kinh doanh; tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt dự toán sửa chữa Văn hóa xã đối với các điểm Văn hóa xã của các Bưu điện tỉnh, thành phố; chương trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất doanh nghiệp theo phương pháp BSC-KPI (thử nghiệm tại Hải Dương). Đây là các chương trình, đề án lớn, rất quan trọng của, góp phần trực tiếp vào việc thúc đẩy động lực cho người lao động tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã, từ đó có tác dụng làm tăng doanh thu cho Tổng công ty.
      Yếu tố con người là một trong những nội dung quan trọng quyết định đến việc sống còn của doanh nghiệp. Tôi đã thực hiện chủ trì cùng các Ban biên soạn tài liệu, trực tiếp giảng dạy về lĩnh vực kế hoạch cho các Giám đốc các Bưu điện huyện trong các khóa học của Tổng công ty.
     Để hỗ trợ cho việc giao kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty thành công, yếu tố nghiên cứu thị trường dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Tổng công ty đúng hướng, chuẩn xác chiếm một vai trò quan trọng, đã chủ trì xây dựng nội dung, phương án và tổ chức triển khai phối hợp Tổng Cục thống kê thu thập số liệu điều tra nghiên cứu thị trường, góp phần cho việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được thuận lợi, hiệu quả.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của Tổng công ty là tổ chức xây dựng mục tiêu kế hoạch hàng năm đăng ký Bộ Thông tin & Truyền thông; Lập các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Giai đoạn 2015 - 2019 tôi đã chủ trì nghiên cứu, trình Lãnh đạo Tổng công ty báo cáo Bộ mục tiêu kế hoạch các năm. Đây là sở cứ để Bộ Thông tin & Truyền thông xem xét giao kế hoạch cho Tổng công ty.
          2.1.1.3 Công tác định mức kinh tế kỹ thuật
Trong quá trình (Giao dịch; Khai thác; Phát) sản xuất kinh doanh các dịch vụ Bưu chính đòi hỏi tiêu tốn một số lượng nhất định các loại vật liệu, ấn phẩm, điện năng. Mặt khác, các sản phẩm dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu điện là rất đa dạng, phong phú. Mỗi một sản phẩm dịch vụ cần tiêu tốn số lượng ấn phẩm, nguyên vật liệu khác nhau, vì vây việc xây dựng định mức hao phí (hiện vật), chi phí ấn phẩm, nguyên vật liệu, điện năng là rất cần thiết.
Tôi đã chủ trì công tác xây dựng định mức như sau: 
Năm 2015: Xây định mức tiêu thụ điện năng tại khối quản lý Bưu điện Tỉnh/, thành phố; Bưu cục cấp 1,2,3 và các điểm Bưu điện văn hóa xã. Xây dựng tiêu hao nhiên liệu xe ôtô tại khối cơ quan Tổng công ty.
Năm 2016: Xây dựng, trình Hội đồng Thành viên ban hành định mức tiêu thụ điện năng tại khối quản lý văn phòng Bưu điện tỉnh, Thành phố, bưu cục cấp 1,2,3;
Năm 2017: Xây dựng Định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa lớn cho các phương tiện vận chuyển xe ôtô vận chuyển bưu chính, khối sản xuất tại các Bưu điện tỉnh, Thành phố và các Trung tâm Khai thác vận chuyển; Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng định mức phê duyệt định mức ấn phẩm, nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh các dịch vụ bưu chính, hỗ trợ các đơn vị lập kế hoạch mua sắm vật liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty xây dựng. Xây dựng Định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa lớn cho các phương tiện vận chuyển xe ôtô khối quản lý, vận chuyển bưu chính tại cơ quan Văn phòng Tổng công ty và các công ty trực thuộc: Công ty Vận chuyển & Kho vận Bưu điện; Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Công ty DataPost. Triển khai xây dựng định mức hao phí (hiện vật), chi phí văn phòng phẩm tại các Bưu điện tỉnh, Thành phố, khối Cơ quan Tổng công ty.
Năm 2018: Xây dựng định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa lớn cho các phương tiện vận chuyển xe ô tô vận chuyển bưu chính, khối sản xuất tại các Bưu điện tỉnh, thành phố và các Trung tâm Khai thác vận chuyển. Xây dựng Định mức chi bảo dưỡng, sửa chữa lớn cho các phương tiện vận chuyển xe ô tô khối quản lý tại cơ quan Tổng công ty và các công ty trực thuộc. Định mức hao phí (hiện vật), chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe máy tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
Năm 2019: Xây dựng định mức bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô quản lý điều hành, vận chuyển bưu chính tại cơ quan văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
          2.1.1.4 Công tác khác
Ngoài ra, thực hiện phối hợp triển khai định biên lao động trực tiếp sản xuất các công đoạn: giao dịch, khai thác, vận chuyển, phát tại các Bưu điện tỉnh, Thành phố và các công ty trực thuộc.
Xây dựng chương trình hướng dẫn; thực hiện kiểm tra giám sát việc áp dụng các định mức; đánh giá mức độ phù hợp các định mức Tổng công ty đã ban hành tại các Bưu điện tỉnh, Thành phố và các đơn vị trực thuộc.
          Xây dựng định mức ấn phẩm nguyên vật liệu tại các đơn vị trực thuộc (Công Phát hành báo chí trung ương, Datapost, vận chuyển và kho vận).
          Thực hiện xây dựng giá in và phân vùng in ấn phẩm, giá cung ứng vật tư nghiệp vụ tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong Tổng công ty.
          2.1.2 Các lĩnh vực chỉ đạo chung trong ban
2.1.2.1 Công tác xây dựng - triển khai chiến lược và quản trị thương hiệu, Viễn thông công ích
Bên cạnh công tác kinh doanh, định mức, Tôi còn thực hiện tham mưu cho lãnh đạo trong một số lĩnh vực quan trọng của Tổng công ty:
Quản trị chiến lược, chỉ đạo triển khai các giải pháp trong nhiều hoạt động chuyên môn để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020.
Chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai Văn hóa doanh nghiệp (thiết kế cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp, tờ rời Văn hóa doanh nghiệp, đào tạo và tổ chức đào tạo Văn hóa doanh nghiệp; Trao đổi Văn hóa doanh nghiệp tại các hội nghị, hội thảo)
Triển khai dự án Phát triển dịch vụ logistics và thương mại điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
 Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách giá cước dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí (Quyết định 45/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trong Tổng công ty;
 Tham gia xây dựng chính sách giá cước các dịch vụ bưu chính hệ đặc biệt (KT1), dịch vụ hành chính công.
 Đầu mối của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia các hoạt động cùng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) và Cục Thương mai điện tử (Bộ Công thương), chủ trì triển khai các sự kiện của Tổng công ty tham gia vào các hoạt động phát triển dịch vụ thương mại điện tử.
 Xây dựng hệ thống tài liệu, cẩm nang trong lĩnh vực quản trị thương hiệu, hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai.
Triển khai chương trình phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với: hệ thống bưu cục, phương tiện vận chuyển, xe máy bưu tá, đồng phục, các ấn phẩm quảng cáo v.v…
Trình chủ trương và tham gia đấu thầu gói thầu Thiết lập mới 500 điểm truy nhập Internet công cộng tại Bưu điện văn hóa xã.
Duy trì hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng tại các điểm Bưu điện văn hóa xã của Chương trình 74 và các điểm thiết lập mới. Phối hợp với Ban Dịch vụ bưu chính xây dựng chính sách cước dịch vụ bưu chính công ích, hành chính công.
Tổ chức các hoạt động PR-marketing phát triển thương hiệu (ra mắt website văn hóa doanh nghiệp, chương trình Bưu điện Việt Nam cùng VFF Chung tay vì người nghèo; Online Friday, tham gia các hội chợ, triển lãm, tham gia tài trợ các chương trình phát triển thương hiệu v.v…)
 Thẩm định và giám sát các Bưu điện tỉnh triển khai cải tạo, sửa chữa bưu cục 1,2,3 và các Trung tâm Khai thác Vận chuyển theo nhận diện thương hiệu (nhận diện thương hiệu xe ôtô, Trung tâm Khai thác Hiệp Phước, Đà Nẵng, kios sân bay, các bưu cục Hành chính công v.v…)
 Thiết kế các ấn phẩm, backdrop, standee, tờ rơi.... phục vụ các sự kiện của TCT, văn hóa doanh nghiệp, các Ban chức năng và văn phòng (sự kiện 20 năm Bưu điện Văn hóa xã, thiết kế Tạp chí tem, v.v…)
2.1.2.2 Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
     Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản luôn là công tác trọng tâm, giữ vai trò quan trọng trong bất cứ một doanh nghiệp nào; trong năm 2016, 2017, 2018 tôi đã chủ trì một số công việc trong tâm là:
     Tổng hợp trình Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B. Tổng hợp, thẩm định trình phê duyệt kế hoạch đầu tư . Trình Bộ Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt kế hoạch đầu tư 2016-2020. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và đăng ký kế hoạch đầu tư.
      Triển khai tổ chức thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu các dự án đầu tư tập trung khác. Theo dõi, giám sát quá trình triển khai các dự án Tập trung.
     Chủ trì tổng hợp nhu cầu đăng ký đầu tư năm 2016, 2017, 2018 của các đơn vị, trình lãnh đạo Tổng công ty  phê duyệt kế hoạch Đầu tư năm 2016, 2017. Phê duyệt, thông báo danh mục và kế hoạch vốn  đầu tư từng năm. Trình lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt và ban hành quy chế công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
     Theo dõi, đánh giá công tác giám sát đầu tư năm 2016, 2017, 2018 trên toàn mạng lưới và báo cáo Bộ Thông tin & Truyền thông theo quy định. Tổng hợp báo cáo đánh giá công tác đầu tư định kỳ năm 2016, 2017, 2018.
     Thẩm định các dự án đầu tư theo kế hoạch tại các đơn vị được giao. Thẩm định, triển khai các dự án đầu tư trọng điểm và thẩm định các dự án đầu tư theo kế hoạch tại các đơn vị được giao. Kiểm tra công tác đầu tư tại 24 đơn vị. Kiểm tra công tác thực hiện hợp đồng của 3 dự án “Trang bị hệ thống quản lý tòa nhà cho tòa nhà điều hành số 5 Phạm Hùng”, “Trang bị hệ thống âm thanh, hình ảnh và hệ thống camera giám sát cho tòa nhà điều hành số 5 Phạm Hùng”, “Trang bị hệ thống mạng cho tòa nhà điều hành số 5 Phạm Hùng” tại Ban Quản lý dự án.
     3. Một số các giải pháp đã triển khai để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2015 - 2019:
Trong giai đoạn 2015-2019 Tổng công ty trong giai đoạn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các nhóm dịch vụ và triển khai công tác đào tạo kinh doanh cho toàn mạng lưới. Với góc độ là ban Kế hoạch Đầu tư và là thành viên ban chỉ đạo kinh doanh, bản thân tôi nhận thức được vai trò của ban chỉ đạo và đã nỗ lực cố gắng thực hiện các giải pháp để điều hành hoạt động của Ban cũng như thực hiện các nội dung phụ trách trực tiếp của cá nhân về cong tác kinh doanh cũng như công tác tham mưu trong lĩnh vực kế hoạch, cụ thể:
Bám sát sự chỉ đạo của đảng bộ TCT về các định hướng phát triển, nhất là phát triển các hoạt động kinh doanh, mục tiêu kế hoạch 2016-2020 đã ban hành.
Trong chỉ đạo hoạt động của ban luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo của chi ủy, chi bộ nhưng đồng thời cũng luôn xác định cá nhân là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với mọi kết quả hoạt động của Ban.
Luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong phân công công việc trong lãnh đạo, trong đánh giá, phân phối thu nhập trong ban, bình bầu danh hiệu thi đua, v.v tránh các biểu hiện cá nhân, thiên vị để tạo sự minh bạch trong mọi hoạt động của ban để mọi người cùng tin tưởng, huy động được sự cố gắng của tập thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bám sát và suy nghĩ các giải pháp kinh doanh, cùng làm việc với các ban để vận dụng xây dựng kịch bản kinh doanh phù hợp với các điều kiện đặc thù của TCT với điều điều cụ thể như thiếu thông tin, nguồn dữ liệu và trình độ các đơn vị còn hạn chế.
Luôn bám sát các đơn vị, thường xuyên đi cơ sở để triển khai các giải pháp hỗ trợ các đơn vị, luôn suy nghĩ và tìm ra cách làm, nội dung trao đổi phù hợp với từng đơn vị trên cơ sở kịch bản kinh doanh đã dự thảo. Luôn cùng phối hợp, chia sẻ với các ban của TCT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Phát huy vai trò là ban chủ trì tham mưu về cơ chế kế hoạch nên bản thân tôi luôn bám sát và lắng nghe các ý kiến phản biện của các đơn vị, của các ban về cơ chế để tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu về cơ chế kế hoạch cũng như các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ.
 4. Công tác Đảng, đoàn thể
 4.1 Công tác Đảng
Với vai trò là Bí thư chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư, Tôi đã chỉ đạo chi ủy thực hiện tốt các hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Tổng công ty đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2019 theo nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015-2019 chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư đều được công nhận là chi bộ trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Là bí thư Chi bộ, tôi đã chỉ đạo Chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư đã triển khai và quán triệt đến toàn thể cán bộ Đảng viên trong chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Tổng công ty đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2015 - 2019 theo nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy cấp trên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ. Góp ý xây dựng Nội quy lao động và quy chế phân phối lao động của khối văn phòng Tổng công ty đều được tham khảo lấy ý kiến của cán bộ công nhân viên, lãnh đạo ban. Tổ chức các phong trào sáng kiến cải tiến để hoàn thiện quy trình và tiết kiệm chi phí nhân lực, vật lực nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 4.2 Công tác đoàn thể
Với vai trò là Bí thư chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư và Trưởng ban Kế hoạch, tôi đã chỉ đạo và trao đổi cùng tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên tham gia các hoạt động đoàn thể:
Tuyên truyền về kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Lao động 01/5 … và các ngày truyền thống của Ngành, của Công đoàn Ngành.
Tham gia đóng góp ý kiến với Chuyên môn về các cơ chế, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như cơ chế kế hoạch, tiền lương và phân phối thu nhập, dự thảo Nội quy lao động của Tổng công ty. Tham gia với chuyên môn xây dựng các quy chế của Tổng công ty như: Quy chế Phân phối tiền lương mẫu, quy chế Quản lý và Sử dụng quỹ Phúc lợi, quỹ Khen thưởng của Tổng công ty …vv. Các quy chế này được làm mẫu cho các đơn vị xây dựng các quy chế nội bộ đơn vị, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền và lợi ích giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
 Tham gia với Chuyên môn trong việc xây dựng phương án rà soát tổ chức sản xuất, sắp xếp lại lao động, trực tiếp bố trí cán bộ tham gia các tổ công tác về cơ sở rà soát lao động nhằm hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí.
Trong công tác từ thiện xã hội, tôi đã tự nguyện đóng góp tiền lương, nhắn tin ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào, chiến sỹ Trường Sa …vv; tham gia sử dụng các dịch vụ của Tổng công ty như: mua và tiếp thị Bảo hiểm Đai –ichi, gửi tiết kiệm bưu điện, mua bảo hiểm xe máy...
          5. Các đề tài sáng kiến đã chủ trì, tham gia
    Năm 2015: Chủ trì sáng “Phương án hỗ trợ tiền lương cho các Bưu điện huyện có điều kiện khó khăn trên cơ sở hệ số phụ cấp khu vực” (quyết định số 389/QĐ-BĐVN ngày 9/4/2016). Sáng kiến được thực hiện với mục tiêu tạo động lực và hỗ trợ một phần khó khăn cho các Bưu điện huyện có các xã có hệ số phụ cấp khu vực quy định tại thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT cũng như đảm bảo cân đối nguồn của Tổng công ty, đồng thời hưởng ứng phong trao ủng hộ biển đảo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả đã hỗ trợ cho 101 huyện thuộc 26 Bưu điện tỉnh với kinh phí là 2,3 tỷ đồng - bước đầu hỗ trợ được một phần khó khăn cho các đơn vị, khuyến khích và động viên người lao động tại các huyện có điều kiện khó khăn, các huyện đảo; làm cơ sở để Tổng công ty tiếp tục xem xét, hỗ trợ cho các đơn vị trong những năm tiếp theo.
Năm 2016: Chủ trì sáng kiến Định mức tiêu thụ điện năng khối quản lý; khối sản xuất tại Công ty DataPost. Kết quả của việc thực hiện sáng kiến là khi áp dụng định mức vào thực tiễn chi phí sử dụng điện năng giảm tối đa là 9%, tối thiều là 5% và bình quân các đơn vị là 8% so với chi chi thực tế theo công tơ 6 tháng năm 2015 của công ty DataPost; tiết kiệm chi phí, phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả của Tổng công ty, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý của quản lý Nhà nước. Sáng kiến được ban hành theo quyết định số 198/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 30/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) và được áp dụng từ ngày 30/9/2016.
     Năm 2017: Chủ trì sáng kiến Thu thập thông tin chi phí sử dụng dịch vụ Bưu chính chuyển phát của các doanh nghiệp trên cả nước phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng của các đơn vị. Kết quả gói 1 và gói 2 được sử dụng để Tổng công ty định hướng và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh; thông tin định danh của các doanh nghiệp được sử dụng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng. Sáng kiến được công nhận tại quyết định số 129/QĐ-BĐVN, ngày 07/02/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và được áp dụng tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc toàn Tổng công ty.
          Năm 2018: Chủ trì sáng kiến Chương trình đào tạo “Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bưu điện huyện/Trung tâm” nhằm thay đổi một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành ở Bưu điện huyện/Trung tâm
Sáng kiến Giúp giám đốc Bưu điện huyện/Trung tâm thay đổi tư duy về cách thức quản lý, điều hành trong từng lĩnh vực hoạt động tại đơn vị; nắm được nội dung và cách thức triển khai các công việc thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của bưu điện huyện theo các khâu của quy trình quản lý. Giúp Tổng công ty, bưu điện tỉnh/thành phố nắm được một số những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đưa ra những điều chỉnh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại bưu điện huyện/trung tâm. Sáng kiến được áp dụng tại quyết định số 253/QĐ-BĐVN ngày 7/3/2019 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, áp dụng tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc toàn Tổng công ty.
Năm 2019: Chủ trì sáng kiến Định mức bảo dưỡng, sửa chữa (định ngạch săm lốp, accu) xe oto quản lý điều hành, vận chuyển bưu chính tại khối cơ quan Tổng công ty, Bưu điện tỉnh, thành phố và các công ty trực thuộc. Sáng kiến được thực ban hành là cơ sở và là công cụ giúp cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch, quản lý, phân bổ chi phí cho các đơn vị. Kết quả của việc thực hiện sáng kiến là góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí trong công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa phương tiện xe oto của các đơn vị và cơ quan Tổng công ty; tiết kiệm chi phí cho các bưu điện tỉnh, thành phố và Tổng công ty trong sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, phân giao kế hoạch hàng năm và hiệu quả hơn. Sáng kiến được công nhận tại quyết định số 63/QĐ-BĐVN ngày 15/01/2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, áp dụng tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc toàn Tổng công ty.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2015
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quyết định số 33/QĐ-BĐVN–HĐTV ngày 09/03/2016
2016
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quyết định số 35/QĐ-BĐVN–HĐTV ngày 25/03/2017
2017
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quyết định số 75/QĐ-BĐVN–HĐTV ngày 07/05/2018
2018
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quyết định số 75/QĐ-BĐVN–HĐTV ngày 07/05/2019
2019
Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quyết định số 96/QĐ/BĐVN–HĐTV ngày 02/06/2020
 
2. Hình thức khen thưởng
 
Năm
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2014
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010 - 2014
Quyết định số 06/QĐ-TTCP ngày 05/01/2016
2015
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT giai đoạn 2014 - 2015
Quyết định số 786/QĐ-BTTTT ngày 16/05/2016
2016
Giấy khen của HĐTV Tổng công ty BĐVN
Quyết định số 37/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 10/03/2017
2017
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT giai đoạn 2016 - 2017
Quyết định số 1143/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2018
2018
Giấy khen của HĐTV Tổng công ty BĐVN
Quyết định số 77/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 07/05/2019
2019
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT giai đoạn 2018 - 2019
Quyết định số 1210/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2020
 
- Được công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Hoạt động Công đoàn: Là đoàn viên công đoàn xuất sắc các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Trên đây là báo cáo thành tích của tôi đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2019, kính đề nghị Lãnh đạo và Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp xem xét, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2015 - 2019. Tôi xin hứa không ngừng phát huy những ưu điểm để đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới./.