Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm"

Các ý kiến đóng góp

 

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /2021/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021
THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm tại phụ lục kèm theo Thông tư này.
2. Hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc Danh mục này được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế; ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đầu tư công và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2021.
2. Thông tư này thay thế  Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16 tháng 02 năm 2017 ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.
3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hiệp hội CNTT;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CNTT. 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 

 

 
PHỤ LỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT-BTTTT ngày      tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
 
TT
Sản phẩm/dòng sản phẩm
1
Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau
2
Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT
3
Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau
4
Camera thông minh, Camera AI
5
Phần mềm nền tảng số
6
Sản phẩm an toàn thông tin
...
....