Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 06/12/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
    Số:            /2021/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày       tháng         năm 2021
 
 
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông.
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông  (Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT) như sau:
“9. Mã, số định tuyến kỹ thuật là tập hợp các chữ số được doanh nghiệp viễn thông sử dụng để định tuyến các cuộc gọi, bản tin hoặc để nhận dạng mạng, phần tử mạng, bao gồm: mã nhận dạng mạng di động (Mobile Network Code - MNC); mã nhận dạng mạng số liệu (Data Network Identification Code - DNIC); mã điểm báo hiệu quốc tế (International Signaling Point Code - ISPC); mã điểm báo hiệu quốc gia (National Signaling Point Code - NSPC); số định tuyến kỹ thuật trong mạng viễn thông di động sử dụng cho trường hợp thuê bao di động roaming đến Việt Nam và các mã định tuyến kỹ thuật khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 11 như sau:
“b) Có cấu trúc là 13A và 17A, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 1 đến 5;”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 4 Điều 13 như sau:
“a) Có độ dài 8 hoặc 10 chữ số;
b) Bắt đầu bằng số 1800 và có cấu trúc 1800ABCD(EF), trong đó A dùng để nhận biết nhà khai thác viễn thông; A, B, C, D, E, F (nếu có) là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;”.
4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 5 Điều 13 như sau:
“a) Có độ dài 8 hoặc 10 chữ số;
b) Bắt đầu bằng số 1900 và có cấu trúc 1900ABCD(EF), trong đó A dùng để nhận biết nhà khai thác viễn thông; A, B, C, D, E, F (nếu có) là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 6 Điều 13 như sau:
“c) Số dịch vụ giải đáp thông tin quy định tại điểm b khoản này là số dịch vụ nội vùng.”
6. Bổ sung điểm b1 và d khoản 6 Điều 13 như sau:
“b1) Bắt đầu từ bằng các số 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 và có cấu trúc 124A, 125A, 126A, 127A, 128A, 129A, 130A, 136A, 137A, 138A, 139A, 150A, 151A, 152A, 153A, 154A, 155A, 156A, 157A, 158A, 159A, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9”;
“d) Số dịch vụ giải đáp thông tin quy định tại điểm b1 khoản này là số dịch vụ toàn quốc.”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:
“a) Có độ dài 3 hoặc 4 hoặc 5 chữ số;
b) Số dịch vụ tin nhắn ngắn độ dài 3 chữ số có cấu trúc: 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, 7AB, 8AB, 9AB, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.
c) Số dịch vụ tin nhắn ngắn độ dài 4,5 chữ số có cấu trúc: 1ABC, 2ABCD, 3ABCD, 4ABCD, 5ABC, 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9ABC, trong đó A, B, C, D, E là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.”
Điều 2: Bãi bỏ khoản 2 Điều 11 của Quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT.
Điều 3. Thay thếcác Phụ lục 1, 2, 3, 4 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT bằng các Phụ lục 1, 2, 3, 4 tương ứng theo số Phụ lục của Thông tư này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ……... tháng ……….. năm ……..
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết./.
 
Nơi nhận:           
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CVT. 320.
BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Mạnh Hùng