Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/06/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Vân Hoàng
Email:vanhoang.moh@gmail.com

 1. Một trong các lý do chính dẫn đến việc Thông tư 03 chư đi vào thực tiễn triển khai là việc định nghĩa thế nào là "trung tâm dữ liệu", "dịch vụ trung tâm dữ liệu", việc thiếu định nghĩa rõ ràng, cơ chế kiểm soát hiệu quả (ví dụ cấp phép) dẫn đến việc chấp hành quy định tại Thông tư 03 tương đối lỏng lẻo, phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của tổ chức, cá nhân mà không có bất kỳ biện pháp giám sát nào (vì không biết đâu là đối tượng chấp hành). Dự thảo Thông tư mới chưa khắc phục được các vấn đề này, vì vậy đề nghị cần nghiên cứu, làm rõ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

2. Cần rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn không thuộc phạm vi quản lý của Bộ TTTT dẫn đến không thể kiểm soát việc chấp hành trong thực tế ví dụ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2020/BXD...

3. Các quy chuẩn về tiếp đất , chống sét có các chỉ tiêu, quy định kỹ thuật liên quan đến các hạng mục chôn ngầm trong tường, trong đất như mắt lưới đan hình sao.... việc giám sát, đánh giá các chỉ tiêu này đòi hỏi phải thực hiện từ khi công trình được khởi công (nếu đến lúc hoàn công, chỉ dựa vào sơ đồ hoàn công thì không thể đảm bảo được), trong khi đó chưa có quy định nào về việc phải báo cáo cơ quan đo kiểm tổ chức giám sát việc xây dựng TTDL từ khi bắt đầu thi công cả. Điều này dẫn đến việc thực thi các quy chuẩn, quy định liên quan không đảm bảo thực tế.

 


- 15 ngày trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:      /2022/TT-BTTTT  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022  
 
                                                           
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
1. Sửa đổi Điều 2 như sau:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu có cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (sau đây gọi tắt là cơ quan, doanh nghiệp); các cơ quan quản lý, các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu khác áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư này”.
2. Sửa đổi Điều 4 như sau:
Điều 4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
Các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu phải áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau:
1. Tiêu chuẩn quốc gia: Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông, ký hiệu TCVN 9250:2021;
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 32:2020/BTTTT;
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, ký hiệu QCVN 9:2016/BTTTT;
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu QCVN 06:2020/BXD”.
3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 và bổ sung khoản 6 Điều 5 như sau:
“1. Đối với tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm:
a) Lựa chọn tổ chức đánh giá, chứng nhận được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định, hoặc tổ chức đánh giá, chứng nhận có năng lực được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận để đánh giá, chứng nhận trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn;
b) Thực hiện công bố về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn trên cơ sở kết quả đánh giá, chứng nhận;
c) Trình tự, thủ tục công bố theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
3. Đối với quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định hiện hành.
6. Các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện báo cáo cơ quan quản lý khi trung tâm dữ liệu có sự thay đổi dẫn đến không đảm bảo sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.
4. Sửa đổi Điều 6 như sau:
1. Công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Địa chỉ gửi hồ sơ đăng ký công bố hợp quy:
Cục Viễn thông, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội”.
5. Bổ sung điểm d), đ) khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
“1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:
d) Kiểm tra đột xuất doanh nghiệp trung tâm dữ liệu khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
đ) Tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của trung tâm dữ liệu.
3. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
a) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với trung tâm dữ liệu và các quy định tại Thông tư này theo từng thời kỳ, phù hợp với thực tiễn quản lý;
b) Hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.
6. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3, khoản 4 Điều 5, Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022.
2. Các trung tâm dữ liệu đang trong giai đoạn thiết kế, hoặc đã hoàn chỉnh, phê duyệt thiết kế nhưng chưa triển khai xây dựng trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư này phải được rà soát, thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tuân thủ các quy định của Thông tư này.
3. Đối với các trung tâm dữ liệu đã được xây dựng, vận hành, khai thác trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư này, các cơ quan, doanh nghiệp tự đánh giá và báo cáo cơ quan quản lý về sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này. Cơ quan, doanh nghiệp xem xét áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư này trong quá trình sửa đổi, cải tạo, nâng cấp trung tâm dữ liệu và thực hiện công bố về sự phù hợp theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này trong trường hợp đạt được sự tuân thủ.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để xem xét giải quyết.
5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
Nơi nhận:                                                      
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
 Cổng thông tin điện tử Bộ;    
 - Lưu: VT, KHCN (250).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng