Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai"

Các ý kiến đóng góp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____________
 
Số:            /QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022
Text Box: DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1.   Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Trên cơ sở danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai được ban hành tại Quyết định này, triển khai chi tiết hóa và ban hành danh mục dữ liệu mở của bộ, ngành, địa phương mình phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch công bố dữ liệu mở trong danh mục theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan cung cấp, kết nối, cập nhật dữ liệu với Cổng dữ liệu quốc gia và Cổng dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh theo kế hoạch công bố dữ liệu mở của mình;
c) Chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính cập nhật, chất lượng và định dạng dữ liệu thuận lợi cho người dùng đối với các dữ liệu do đơn vị mình quản lý, cung cấp;
d) Bảo đảm việc cung cấp, kết nối dữ liệu thường xuyên, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; khuyến khích cung cấp các dữ liệu với định dạng máy có thể đọc được, chia sẻ dưới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API);
đ) Cử đầu mối phục vụ việc cung cấp, kết nối, cập nhật dữ liệu với Cổng dữ liệu quốc gia; tiếp nhận thông tin phản hồi của tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến chất lượng, sự tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu mở;
e) Đề xuất bổ sung danh mục dữ liệu mở, ưu tiên các dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, có nhu cầu sử dụng cao.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Quản lý, vận hành và cập nhật Cổng dữ liệu quốc gia để thuận tiện trong việc cung cấp, tìm kiếm, khai thác dữ liệu mở của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn, xác định phương thức cung cấp, kết nối, cập nhật dữ liệu với Cổng dữ liệu quốc gia;
c) Theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất điều chỉnh danh mục dữ liệu ban hành kèm theo tại Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế;
đ) Triển khai các hoạt động thúc đẩy dữ liệu mở, nâng cao năng lực sử dụng và khai thác dữ liệu mở.
Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Tải về các tài liệu: