Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: yaya
Email:yaya@vivo.com
For the QCVN-117-2023 draft, there are two comments we would like to bring up

1. QCVN-117-2023 adds the requirements of TRP and TRS, but only specifies the TRP/TRS limit, and does not specify the primary mechanical mode, so for the foldable phone, it is hard to judge which status is primary mechanical mode, whether it is in the open state or the folded state? It is recommended to clearly state the limit value for which primary mechanical mode like the European CE standard, as <in the speech position Beside Head Hand Left and Beside Head Hand Right(BHHL/BHHR for primary mechanical mode> on the CE standard

 

2. There is a huge difference between B1 (1900MHz)/B3 (1700MHz) & B5(800MHz) on TRP/TRS characteristics, so the limit value of B5 TRP and TRS in QCVN-117-2023 is recommended to follow B8 (900MHz)/B28 (700MHz ), that is for B5, TRP is 7.6, TRS is -82.5
 

tải file đính kèm - 1 năm trước
Người gửi: Qinqin Lan
Email:lanqinqin@vivo.com

Gửi ngài,

Sau đây là một số gợi ý cho quy chuẩn QCVN117:2023:

1. Phiên bản 2023 của tiêu chuẩn bổ sung các hạn chế đối với OTA của Băng tần 5 và EN301908-13 không bao gồm các yêu cầu hạn chế của OTA B5. Bạn nên hủy bỏ các yêu cầu OTA của băng tần 5 hoặc tuân theo các giới hạn tương tự của băng tần thấp 28 và áp dụng TRP7.6/TRS -82.5

2. Phiên bản tiêu chuẩn 2023 bổ sung các hạn chế OTA trên Band41 và EN301908-13 không bao gồm các hạn chế OTA đối với B41, vui lòng xem xét liệu có thể xóa các yêu cầu OTA trên Band41 hay không.

hy vọng bạn có thể xem xét đề nghị của tôi


tải file đính kèm - 1 năm trước

DỰ THẢO

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:       /2023/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày     tháng      năm 2023
                                  
THÔNG TƯ
 

 

 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
 

 

 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 117:2023/BTTTT).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.
2. Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Điều 3. Lộ trình áp dụng
1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất (thuộc phạm vi điều chỉnh trong QCVN 117:2023/BTTTT) nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 117:2023/BTTTT.
2. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất (thuộc phạm vi điều chỉnh trong QCVN 117:2023/BTTTT) áp dụng QCVN 117:2023/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:                                                                      
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng