Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về đặc tả tập dữ liệu mở cho cổng dữ liệu"

Các ý kiến đóng góp