Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Các ý kiến đóng góp