Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện

30/11/2017 09:48 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.34. Đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trên tàu biển, tàu bay của Việt Nam và của nước ngoài khi vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Lượt truy cập: 2432

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)