Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

Văn bản QPPL : 41/2020/TT-BTTTT

Số hiệu 41/2020/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

41TT.PDF

1.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-HOAT-DONG-BAO-IN.DOCX

2.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-HOAT-DONG-TAP-CHI-IN.DOCX

3.-DU-KIEN-DS-TONG-HOP-NHAN-SU-BAO-IN,-TAP-CHI-IN,-BAO-DIEN-TU,-TAP-CHI-DIEN-TU.DOCX

4.-SO-YEU-LY-LICH-CUA-TBT-BAO-IN,-TAP-CHI-IN,-BAO-DIEN-TU,-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

5.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-XUAT-BAN-THEM-AN-PHAM-BAO-CHI,-PHU-TRUONG.DOC

6.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-HOAT-DONG-BAO-DIEN-TU.DOC

7.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-HOAT-DONG-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

8.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-MO-CHUYEN-TRANG-BAO-DIEN-TU,-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

9.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-THUC-HIEN-HAI-LOAI-HINH-BAO-CHI.DOC

10.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-CAP-GIAY-PHEP-XUAT-BAN-BAN-TIN.DOC

11.-MAU-TO-KHAI-DE-NGHI-XUAT-BAN-DAC-SAN.DOC

12.-MAU-GP-HOAT-DONG-BAO-IN.DOC

13.-MAU-GP-HOAT-DONG-TAP-CHI-IN.DOC

14.-MAU-GP-SDBS-GP-HOAT-DONG-BAO-IN,-TAP-CHI-IN,-XUAT-BAN-THEM-AN-PHAM.DOC

15.-MAU-GP-XUAT-BAN-THEM-AN-PHAM-BAO-CHI.DOC

16.-MAU-GP-XUAT-BAN-PHU-TRUONG-CUC-CAP.DOC

17.-MAU-GP-HOAT-DONG-BAO-DIEN-TU.DOC

18.-MAU-GP-HOAT-DONG-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

19.-MAU-GP-SDBS-GP-HOAT-DONG-BAO-DIEN-TU,-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

20.-MAU-GP-MO-CHUYEN-TRANG-CUA-BAO-DIEN-TU,-TAP-CHI-DIEN-TU-CUC-CAP.DOC

21.-MAU-GP-SDBS-GP-XUAT-BAN-PHU-TRUONG,-MO-CHUYEN-TRANG-CUA-BDT,TCDT-CUC-CAP.DOC

22.-MAU-GP-HOAT-DONG-BAO-IN-VA-BAO-DIEN-TU.DOC

23.-MAU-GP-HOAT-DONG-TAP-CHI-IN-VA-TAP-CHI-DIEN-TU.DOC

24.-MAU-GP-SDBS-GP-THUC-HIEN-HAI-LOAI-HINH-IN-VA-DIEN-TU.DOC

25.-MAU-GP-XUAT-BAN-BAN-TIN-CUC-CAP.DOC

26.-MAU-GP-XUAT-BAN-BAN-TIN-TINH-CAP.DOC

27.-MAU-GP-XUAT-BAN-DAC-SAN.DOC

Chi tiết văn bản