Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Văn bản QPPL : 2125/QĐ-BTTTT

Số hiệu 2125/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày có hiệu lực 01/12/2022
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

2125QD.PDF

Chi tiết văn bản
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Số:  2125 /QĐ-BTTTT 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  21 tháng 11 năm 2022    
                          
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
          Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;
          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnhmột số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được ban hành theo Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
1. Điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:                                                      
 - Như Điều 4;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
 Cổng thông tin điện tử Bộ;    
 - Lưu: VT, KHCN (250).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký) 
 
 
Phan Tâm