Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Văn bản CĐĐH: 765/QĐ-BTTTT

Số hiệu 765/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

3.-CHUONG-TRINH-TH-CAP-NHAT.DOCX

2.-qd-phe-duyet-chuong-trinh-cap-nhat.pdf

Chi tiết văn bản

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 

Số:  765 /QĐ-BTTTT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
    
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg
ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường công tác truyền thông chính sách
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;              
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách;
 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTCP Trần Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm;
- Các đơn vị của Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CBC, PQĐ (100).
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
Nguyễn Thanh Lâm