Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Kết quả ( 26 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
7.69 %
Bình thường ( 2 lượt bình chọn )
7.69 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
34.62 %