Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Vụ Khoa học và Công nghệ " không?

Kết quả ( 7 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
42.86 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
14.29 %
Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
14.29 %
Chưa hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
28.57 %