Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Vụ Quản lý doanh nghiệp" không?

Kết quả ( 8 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
25 %
Hài lòng ( 0 lượt bình chọn ) Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
12.5 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
62.5 %