Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số

(08/12/2023)

 Luật Viễn thông sửa đổi đã có những thay đổi và bổ sung quan trọng so với Luật Viễn thông năm 2009, đặc biệt là liên quan đến Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích. Điều này tạo ra một khuôn khổ rõ ràng hơn cho hoạt động của Quỹ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Luật Viễn thông sửa đổi sung nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao

(08/12/2023)

Cụ thể, Luật Viễn thông sửa đổi đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao; xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác; ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo. 

Quản lý tài nguyên viễn thông bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch

Quản lý tài nguyên viễn thông bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch

(07/12/2023)

Trong kỷ nguyên số hóa, tài nguyên viễn thông không chỉ là những công cụ không thể thiếu cho sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Khuyến khích sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

Khuyến khích sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

(06/12/2023)

 Luật Viễn thông sửa đổi đã có một số điểm mới trong quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông. Để tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng viễn thông, Luật Viễn thông sửa đổi đã bổ sung quy định cho phép công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên tài sản công; tăng cường sử dụng chung hạ tầng liên ngành giữa viễn thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.