Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Kinh nghiệm triển khai

Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

Hệ thống quản lý chất lượng ISO: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho cải cách hành chính

(06/09/2013)
Sau gần 7 năm triển khai thực hiện (bắt đầu từ năm 2006), lần đầu tiên hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 (nay là 9001:2008) được áp dụng thí điểm tại một số cơ quan hành chính nhà nước với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý hành chính công. Cho đến nay, hệ thống quản lý chất lượng này đã phát huy hiệu quả như một bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu cải cách hành chính của Nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai hệ thống đã nảy sinh một số vấn đề cần khắc phục, nhằm đem lại hiệu quả hơn nữa cho công tác triển khai áp dụng hệ thống tại khu vực hành chính công.