Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

Văn bản liên quan

Phối hợp thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021  giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Thông tin và Truyền thông

(01/03/2021)

Tổng cục Thống kê (TCTK) và Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) thống nhất thực hiện các nội dung liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021 như sau: Nội dung về gửi tin nhắn SMS cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về tuyên truyền và cung cấp thông tin Tổng điều tra.