Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 5093/BTTTT - TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 04/3/2023 cho 22 chỉ tiêu viên chức vào 13 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 5093/BTTTT - TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 04/3/2023 cho 22 chỉ tiêu viên chức vào 13 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 

Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

 Thông báo số 03/TB-BTTTT ngày 10/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu gia bán đấu giá tài sản

 Thông báo số 2016/TB-CBĐTW ngày 23/12/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.