Tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện

 Quyết định số 1815/QĐ-BTTTT ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục tần số vô tuyến điện.

Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Internet Việt Nam

 Quyết định số 171/QĐ-BTTTT ngày 06/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Internet Việt Nam.