Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Thông báo kết quả thi vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

Căn cứ Quyết định 01/QĐ-TTTT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Trung tâm Thông tin về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023, Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 đã có Thông báo 02/TB-HĐTT ngày 19/01/2024.

Thông báo hướng dẫn xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá

Ngày 17/01/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz. Căn cứ Phương án tổ chức đấu giá đã được phê duyệt, Cục Viễn thông ban hành Thông báo số 367/TB-CVT ngày 18/01/2024 hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá.

Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 59/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đô trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 60/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023

Ngày 17/01/2024, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 17/01/2024 phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023.

Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023

Thông báo số  03/TB-HĐTDVC ngày 17/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz

Ngày 17/1/2024, Bộ TT&TT đã ban hành Thông báo số 13/TB-BTTTT về phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTĐN ngày 05/01/2024 của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023 đã ra Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 8/1/2024.

Thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTĐN ngày 05/01/2024 của Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023 đã ra Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 8/1/2024