Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo. 

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo. 

Thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo (Thông báo 15/TB-HĐTD ngày 3/1/2023) kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo).

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) ra thông báo (Thông báo 01/TB-HĐTT ngày 02/01/2024) tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023.

Thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023

Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo (Thông báo số 49/BC-PTTH&TTĐT ngày 28/12/2023) tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 một số nội dung.

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo (Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 23/12/2023) triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển viên chức của Cục Thông tin đối ngoại (Vòng 2). 

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ Kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo (Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 22/12/2023) triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển công chức của Cục Thông tin đối ngoại (Vòng 2). 

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức Vòng 2 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

Ngày 18/12/2023, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 11/TB-HĐTT thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức Vòng 2 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

Đính chính Phụ lục 02 của Thông báo 06/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại

Ngày 11/12/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023. Do sơ xuất, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại đã thông tin chưa chính xác đối với một số văn bản trong danh mục nội dung ôn tập kỳ thi tuyển công chức của Cục Thông tin đối ngoại tại Phụ lục 2. Vì vậy, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại xin đính chính nội dung văn bản tại Phu lục 02