Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông vừa có Thông báo số 553/TB-CVT ngày 25/01/2018 và Thông báo số 555/TB-CVT ngày 25/01/2018 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối và Công ty cổ phần viễn thông Thế Hệ Mới.