Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông báo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thủ tục thông báo

Theo Thông báo số 3994/TB-CVT ngày 21/12/2017  của Cục Viễn thông, 7 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thông báo cho Cục Viễn thông về việc thay đổi trụ sở chính, thông tin người đại diện pháp luật…

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo số 244/TB-BTTTT ngày 12/12/2017 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.