Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

 Số : 464 /TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí

Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

 Thông báo số: 472/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí

Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2020 (vòng 2)

Thông báo số 140/TB-CXBIPH ngày 26/02/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Nội dung chi tiết xem tại đây.