Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đang triển khai quá trình tuyển dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành. Ngày 15/12/2023 Viện Chiến lược đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTDVC của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

 Thông báo số 02/TB-HĐTT ngày 15/12/2023 của Hội đông thi tuyển viên chức năm 2023 Trung tâm Thông tin.

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

 Ngày 11/12/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Thông tin đối ngoại đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1  kỳ thi tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Ngày 11/12/2023, Hội đồng tuyển dụng Cục Thông tin đối ngoại đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1  kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Thông báo về việc hủy lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11 năm 2023

Thông báo số 2323 ngày 8/12/2023 về việc hủy lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 2104/TB-CTS ngày 02 tháng 11 năm 2023

Thông báo bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

Thông báo số 273/TB-BTTTT ngày 06/12/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông báo số 272/TB-HĐTD ngày 5/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung. 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 28/11/2023 của Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023.