Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông vừa có Thông báo số 553/TB-CVT ngày 25/01/2018 và Thông báo số 555/TB-CVT ngày 25/01/2018 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối và Công ty cổ phần viễn thông Thế Hệ Mới.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước

Để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông báo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thủ tục thông báo

Theo Thông báo số 3994/TB-CVT ngày 21/12/2017  của Cục Viễn thông, 7 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thông báo cho Cục Viễn thông về việc thay đổi trụ sở chính, thông tin người đại diện pháp luật…