Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại

Tên cơ quan/đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà nội

- Điện thoại: 04.3767. 6789           Fax: 04. 3767 5959

Thông báo về việc triển khai Hội nghị GBTT ngày 19/7/2016

 Kính gửi:   Các Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ văn bản số 11/TB-NEAC ngày 07/04/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông

 Căn cứ văn bản số 365/BTTTT-TCCB ngày 03/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức cho Cục Báo chí năm 2015;

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ TT&TT năm 2015

 Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.