Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Thông tin cơ sở

Thông báo số 89/TB-TTCS của Cục Thông tin cơ sở. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.